मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशन

संलग्न : महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन

कार्यालय : भारतीय क्रिडा मंदिर, वडाळा, मुंबई - ४०००३१. फॅक्सफोन : २४१५२९९९